طراحی و چاپ بروشور

سرکوب اقتصادی به زبان ساده

سرکوب اقتصادی به دو صورت ساده و کاربردی تعریف می گردد. در تعریف ساده، سرکوب اقتصادی عبارت است از هرگونه اختلال در مکانیسم بازارهای اقتصادی که به نوعی برهم زننده تعادل در فرایند عرضه و تقاضای این بازار باشد؛ به عبارت دیگر مجموعه ای از محدودیت های قانونی...

12 بهمن 1398